– PRIVACYVERKLARING –     (versiedatum januari 2021)

Algemeen
Deze privacyverklaring geeft uitleg over hoe P.G. Kusters land en tuinbouwbenodigdheden B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen, zoals www.landentuinbouwcursussen.nl,  www.pgkusters.nl, www.proku.nl, www.pgkusters.com informatie over u verzamelen, controleren, verwerken en gebruiken (wat wij “persoonsgegevens” noemen).
Met “ons”, “onze” of “wij”, bedoelen we P.G. Kusters land en tuinbouwbenodigdheden B.V.
P.G. Kusters land en tuinbouwbenodigdheden B.V. is de beheerder van de gegevens, die u of uw werkgever namens u, gevraagd of ongevraagd, aan haar verstrekt met het oog op de door haar of met haar gelieerde ondernemingen aan u aangeboden diensten. De aan P.G. Kusters land en tuinbouwbenodigdheden B.V. gelieerde ondernemingen voldoen ook aan deze privacyverklaring.
Met de “website” bedoelen we onze platforms, waaronder onze websites, mobiele applicaties, communicatie die we verzenden of diensten die we leveren, sociale netwerksites, of andere websites die we aanbieden die een link bevatten naar of verwijzen naar deze privacyverklaring.

Actuele versie

Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om onze werkwijze te verduidelijken en nieuwe of andere privacypraktijken weer te geven, zoals wanneer we nieuwe diensten, functionaliteit of functies toevoegen aan de website. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen zullen we u daarvan op de hoogte stellen, hetzij per e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven bij uw aanvraag, bij uw aanmelding, of in uw account), hetzij door een kennisgeving op de website of door gebruik te maken van andere methoden. U kunt vaststellen wanneer deze versie van de privacyverklaring is aangenomen door de “versiedatum” hierboven te raadplegen.
U begrijpt dat uw voortgezet gebruik van de website nadat wij een kennisgeving hebben verzonden over onze wijzigingen in de privacyverklaring betekent dat het verzamelen, controleren, verwerken en het gebruik van uw persoonsgegevens is onderworpen aan de bijgewerkte privacyverklaring. Als u bezwaar hebt tegen bepaalde wijzigingen, dan kunt u uw accountinstellingen wijzigen of uw account sluiten zoals hieronder beschreven.

1. Verzameling persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens wanneer u de website gebruikt:
● Verificatie- en identificatiegegevens (zoals uw naam, e-mailadres en mogelijk ook een wachtwoord). Deze informatie is noodzakelijk om uw account in te stellen en u aan te melden. Zonder bepaalde informatie kunnen wij mogelijk niet al onze diensten beschikbaar stellen of aanbieden;
● Persoonlijke basisgegevens (zoals uw naam, geboortedatum, (woon)adres, Licentie-nummer, nationaliteit);
Aanvullende profielinformatie, zoals competenties, kwaliteiten, vaardigheden en cv-informatie;
● Contactgegevens (zoals uw postadres, telefoonnummer en e-mailadres);
● Betaalgegevens (zoals uw bank- of creditcardgegevens). Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken, en zullen uw betaling niet kunnen verwerken of u niet terug kunnen betalen als u dit niet verstrekt; en
● Informatie over uw contacten met ons (bijv. telefoon-emailcontact, chatberichten op onze website en door de u gegenereerde inhoud).
● Bepaalde informatie die we verzamelen, is noodzakelijk voor ons om onze diensten te leveren of onze wettelijke verplichtingen na te komen. We zullen dit kenbaar maken wanneer we die informatie van u verzamelen. We verzamelen ook automatisch persoonsgegevens wanneer u met de website communiceert via uw computer, mobiel toestel of ander toestel. Deze persoonsgegevens omvatten onder meer het volgende:
● Analytische gegevens (zoals informatie over downloads en webpaginageschiedenis), waaronder gegevens die zijn verzameld uit cookies en andere middelen voor toestelidentificatie;
● Profielinformatie (zoals weergave van pagina’s en diensten op de website, klikgegevens en informatie over de website van waaruit u naar onze website hebt geklikt). Dit kan gegevens over uw locatie bevatten. Voor geolocatiegegevens die worden verzameld van uw mobiele toestel, zullen wij
deze alleen verzamelen wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven; en
● Toestelgegevens (zoals Mac-adres en IP-adres). We ontvangen ook persoonsgegevens en andere online en offline informatie van derden met wie we zakendoen, cursusaanbieders en andere bedrijven of organisaties waarmee we overeenkomsten sluiten voor ondersteuning van ons bedrijf en onze activiteiten, met inbegrip van reclamepartners en externe gegevensproviders die ons aanvullende of aanvullende informatie over onze afnemers verstrekken (gezamenlijk Zakenpartners”).
De persoonsgegevens die we van Zakenpartners ontvangen, omvatten elementaire persoonsgegevens, contactgegevens, apparaatgegevens, profielinvoer, evenals:
● Demografische informatie (bijvoorbeeld gegevens over leeftijdscategorieën en opleiding);
● Locatiegegevens (zoals informatie over postcode); en
● Aankoopinformatie van websites van derden (bijvoorbeeld informatie over afgenomen diensten op andere websites).
We zullen alleen gegevens ontvangen van onze Zakenpartners waar zij wettelijk gemachtigd zijn om dergelijke gegevens te delen, en we zullen die gegevens alleen verwerken voor de hieronder beschreven doeleinden. We gebruiken de verstrekte gegevens om uw voorkeuren, zoals diensten die relevant voor u kunnen zijn en hoe die kunnen worden verbeterd, beter te begrijpen. Door de gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen te combineren met die van derden, kunnen wij u een
betere en persoonlijkere ervaring bieden.
Wij verzamelen de hierboven beschreven persoonsgegevens in verschillende fasen van uw relatie met ons wanneer u:
● zich registreert, abonneert, een overdracht machtigt of een account bij ons aanmaakt;
● e-mails of berichten van ons opent of beantwoordt;
● informatie verstrekt om u in te schrijven voor of deel te nemen aan programma’s die worden aangeboden namens of samen met Zakenpartners, met uw toestemming of waar noodzakelijk voor het verstrekken van diensten die u hebt aangevraagd;
● een online pagina bezoekt die onze advertenties of inhoud weergeeft;
● op of via de website diensten afneemt;
● verbinding maakt met, inlogt op of linkt naar de website met behulp van tools voor sociale netwerken; en
● opmerkingen plaatst op het gedeelte voor online gemeenschappen van de website.
We creëren ook profielen over u op basis van de persoonsgegevens die u ons verstrekt of die van u worden verzameld, zoals hierboven beschreven, waaronder persoonsgegevens die wij ontvangen van onze Zakenpartners. We doen dit om u aanbiedingen te verstrekken waarvan wij denken dat u daar mogelijk in geïnteresseerd bent. De inhoud van het profiel omvat:
● Accountgegevens. We kunnen een persoonlijke accountpagina creëren die uw naam kan bevatten. We genereren ook zogenaamde tokens om uw abonnement en aankoopgeschiedenis te onthouden;
● Informatie over dienstsegmenten . Als u bijvoorbeeld al een persoonlijke (online) assessment of andere dienst heeft afgenomen, dan kunnen we u op basis daarvan een gerichte aanbieding doen voor bijvoorbeeld bij- of omscholing;
● Doelgroepgegevens. We creëren doelgroepen op basis van parameters zoals geslacht, leeftijd, branche, functie en locatie en als uw persoonsgegevens overeenkomen met die doelgroepen, dan wordt u daaraan toegewezen. Dit is om ervoor te zorgen dat u relevante aanbiedingen kunt ontvangen; en
● Activiteitsgegevens. Op basis van uw interacties met ons genereren we persoonsgegevens over hoeveel communicatie u wilt ontvangen, zodat we u niet meer sturen dan nuttig voor u is.

2. Individuele keuzes
U kunt de soorten persoonsgegevens die u aan ons verstrekt beheren en de manier waarop we met u communiceren beperken. Tegelijkertijd denken we dat hoe meer u ons vertelt over uzelf en wat uw voorkeuren zijn, des te relevanter en waardevoller uw ervaring met onze website en diensten zal zijn. U kunt uw voorkeuren voor e-mail en abonnementsmeldingen beheren door contact met ons op te nemen:
● Abonnementen. U kunt uw abonnementen ook beheren door de instructies voor abonnementenbeheer te volgen in alle commerciële e-mails die wij u sturen. U kunt ervoor kiezen om u te abonneren op bepaalde soorten berichten, en u kunt ervoor kiezen om u niet te abonneren op of af te melden voor andere berichten. U kunt uw abonnementsvoorkeuren op elk moment bijwerken. Zelfs als u besluit zich niet te abonneren op of af te melden voor promotionele e-mailberichten, moeten wij mogelijk nog steeds contact met u opnemen voor belangrijke transactiegegevens met betrekking tot uw account en door u afgenomen diensten. Zelfs als u zich bijvoorbeeld hebt afgemeld van onze promotionele e-mailberichten, sturen we u nog steeds bevestigingen wanneer u een dienst afneemt op de website;

3. Rechten met betrekking tot de gegevens
U kunt uw persoonsgegevens die een onderdeel vormen van uw profiel openen, bijwerken, corrigeren en verwijderen door hierover contact met ons op te nemen. Door uw persoonsgegevens actueel te houden kunnen wij uw voorkeuren respecteren en u de diensten aanbieden die voor u het meest relevant zijn. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving mag u verzoeken:
(i) om toegang tot alle persoonsgegevens die wij over u bewaren;
(ii) dat deze gegevens worden bijgewerkt, gecorrigeerd, verwijderd of geblokkeerd;
(iii) dat wij de persoonsgegevens die we over u bewaren verwijderen;
(iv) dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens beperken; en
(v) dat wij u of een derde een kopie verstrekken van bepaalde persoonsgegevens over u (dit wordt het recht op “gegevensportabiliteit” genoemd). U kunt ook bezwaar maken tegen elk van onze vormen van gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid, inclusief onze marketingactiviteiten. U kunt ook uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken, voor zover toestemming is vereist en door u is verstrekt.

4. Het gebruik van informatie door ons
Wij controleren en verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt, die wij uit andere bronnen verzamelen en die wij genereren voor de volgende doeleinden:
● Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken, bijvoorbeeld in het kader van onze lantenservice. Dit is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen aan u, zoals opgenomen in de algemene (gebruikers)voorwaarden, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals u de mogelijkheid bieden om uw rechten uit te oefenen zoals hierboven beschreven), en in andere gevallen om te voldoen aan onze legitieme belangen om een goede service aan onze afnemers te leveren;
● Het aan u verzenden van herinneringen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen, ondersteunings- en administratieve berichten, servicebulletins en aangevraagde informatie, ook namens onze Zakenpartners, gelieerde ondernemingen of derden. Dit is om te voldoen aan onze legitieme belangen voor het effectief beheren van onze relatie met u;
● Het beheren van onze dagelijkse zakelijke behoeften, zoals het beheer van de website en het forum, orderverwerking, analyse, fraudepreventie en het handhaven van onze zakelijke rapportageverplichtingen en algemene (gebruikers)voorwaarden of om te voldoen aan de wet; en
● Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Wij doen dit waar nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn, of om te voldoen aan onze legitieme belangen bij het handhaven van onze wettelijke rechten en het oplossen van geschillen of het controleren van betalingen en het voorkomen van fraude.

5. Delen van persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens als volgt:
● met uw toestemming;
● met gelieerde ondernemingen, die uw persoonsgegevens uitsluitend zullen verwerken in overeenstemming met onze richtlijnen en voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring;
● met niet-gelieerde externe partijen, zodat zij de producten of diensten die u koopt aan u kunnen verkopen, leveren en verstrekken. Wij delen persoonsgegevens met niet-gelieerde externe partijen om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen ten opzichte van u, en zij mogen uw persoonsgegevens op geen enkele andere wijze gebruiken dan voor het verkopen, leveren en/of verstrekken van de door u gekochte producten of diensten;
● het rapporteren of innen van vorderingen die zijn verschuldigd;
● aan een volgende eigenaar, mede-eigenaar of beheerder van een of meer van de websites of een gedeelte of activiteit dat is gerelateerd aan een deel van een of meer van de websites;
● in verband met een fusie, consolidatie of herstructurering van de onderneming, de verkoop van nagenoeg al onze aandelen en/of activa, of andere wijzigingen in de onderneming, inclusief, maar niet beperkt tot, in de loop van een due diligence proces;
● om te voldoen aan wettelijke bevelen en overheidsverzoeken, of zoals noodzakelijk is ter ondersteuning van audits, naleving en corporate governance functies, waar dit noodzakelijk is om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen;
● voor de bestrijding van fraude of criminele activiteiten en voor de bescherming van onze rechten of die van onze gelieerde ondernemingen, of zakenpartners en gebruikers, of in het kader van gerechtelijke procedures tegen ons en/of onze gelieerde ondernemingen, omdat het in ons legitiem belang is om fraude te voorkomen en deze rechten te beschermen; of
● naar aanleiding van een dagvaarding of een vergelijkbare gerechtelijke procedure, voor zover dit noodzakelijk is om aan dergelijke wettelijke verplichtingen te voldoen.
Wij stimuleren onze zakenpartners om privacybeleidsregels aan te nemen en deze te publiceren. Hoewel we persoonsgegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden delen met zakenpartners, is hun verdere verwerking en gebruik van persoonsgegevens die zijn verkregen via ons en onze gelieerde ondernemingen onderworpen aan hun eigen privacybeleidsregels en -praktijken en dit staat niet onder onze controle. Waar mogelijk beperken wij op contractuele wijze hoe onze zakenpartners uw persoonsgegevens gebruiken en wij streven ernaar dat zij deze niet gebruiken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden zoals wij die in deze privacyverklaring hebben uiteengezet.

6. Veiligheid van persoonsgegevens

Wij hebben een informatiebeveiligingsprogramma geïmplementeerd dat bestaat uit administratieve, technische en fysieke controlemaatregelen die zijn ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder encryptietechnologie conform de normen in de sector. Echter, geen enkele methode van verzending via het internet, of methode van elektronische opslag, is 100% veilig. Daarom kunnen we de absolute veiligheid hiervan niet garanderen.

7. Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als uw account actief is of zo lang als nodig is om u diensten te verlenen. Als u uw account sluit zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de periode waarin het noodzakelijk is om ons bedrijf effectief te blijven uitoefenen, om uw transacties te registreren voor doeleinden van financiële rapportage of fraudepreventie totdat deze doeleinden niet langer bestaan, en voor zover nodig om onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen op te lossen, onze dienstverlening te verbeteren en onze overeenkomsten te handhaven, een en ander voor zover mogelijk in geanonimiseerde vorm.

8. Sociale netwerken
U kunt de website mogelijk bezoeken via, of de website kan links bevatten naar, gebieden waar u mogelijk in het openbaar informatie kunt plaatsen, met anderen kunt communiceren zoals via discussieforums of blogs, producten en adverteerders kunt beoordelen en mediacontent kunt indienen. Alle informatie die u plaatst is mogelijk toegankelijk voor iedereen met internettoegang en alle informatie die uw bericht bevat kan door anderen worden gelezen, verzameld en gebruikt. U dient te voorkomen dat u in het openbaar gevoelige informatie over u of anderen publiceert.

9. Privacypraktijken van derden
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de verzameling, verwerking en het gebruik (inclusief openbaarmaking) van informatie door ons via uw interactie met de website. Andere websites die toegankelijk zijn via links vanaf deze website hebben mogelijk hun eigen privacyverklaringen en kunnen hun eigen praktijken betreffende het verzamelen, verwerken, gebruiken en openbaar maken van gegevens hanteren. Onze zakelijke partners kunnen ook hun eigen privacyverklaringen hanteren. Wij raden u aan de privacyverklaringen die door deze andere partijen worden verstrekt goed te lezen voordat u informatie aan hen verstrekt of gebruik maakt van een aanbieding of promotie.

10. Contact
Indien u gebruik wilt maken van de bovenstaande rechten of andere rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over onze privacy praktijken of deze Privacyverklaring, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@pgkusters.nl
U kunt ons ook per post bereiken op het volgende adres:
P.G. Kusters land en tuinbouwbenodigdheden B.V. Postbus 1 6620 AA Dreumel

11. Overige contactpersonen
Wij zetten ons volledig in om met u samen te werken om een billijke oplossing te vinden voor elk verzoek, klacht of bezorgdheid over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat we u niet hebben kunnen helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens (zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Menu